Cide HES Projesi yine durduruldu

Kaynak: Kastamonu Postası, 26 Temmuz 2012

Cide Loç vadisinde yapılması planlanan CİDE HES projesi Kastamonu idare mahkemesince bir kez daha durduruldu. Yargı iki önemli karara imza attı.
15 Aralık 2009 da 233 kişinin vekaleti ile Av.Yakup Okumuşoglu tarafından Kastamonu idare mahkemesine acılan yürütmeyi durdurma ve iptal davası mahkemenin atamış olduğu bilir kişilerin Bolu Yeniçağ mevkiinde kaza geçirmesi ve hayatlarını kaybetmesi sonucu mahkemenin yeniden bilirkişi atama yapması süreci uzatmış bunu fırsat bilen Or-Ya Enerji vadide hukuksuzca talana başlamış ve köylülerin karşı çıkmasına rağmen vadide tahribat yapmıştı.

Köylülerin mevzi imar planı yok diye sayısız şikâyeti, Bayındırlık ve İskan Bakanlığına yapılan başvuru sonrası Bakanlık gereğinin yapılması için İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne 11.11.2010 tarih ve B.09.0.TAU.0.17.00.00 -10759 sayılı yazı ile başvurarak gerekli incelemenin yapılması talimatını vermiş olmasına rağmen il özel idare çalışmayı altı ay gibi uzun bir süre müdahale etmemiş ti. 31 Aralık 2011 tarihinde yapılan hukuksuzluk anlaşılmış ve şantiye mühürlenmişti. Yapılan bu ihmallerle ilgili olarak il özel idare yetkilileri görevini ihmal etmekten dolayı dava açılmış 9 Temmuz 2012 tarihinde 2. duruşması yapılmış mahkeme bir sonraki tarihe ertelenmiştir.Or-Ya Enerji A.Ş tarafından yapılması planlanan Cide Regülâtörü ve HES Projesini hayata geçirmek gerekli ham maddeyi sağlayacak olan taş ocağı için Cide Regülâtörü ve HES Projesini için 3 Ocak 2011 yılında verilen Yürütmeyi Durdurma kararına istinaden taş ocağının kurulma amacının ortadan kalktığı gerekçesi ile dava açılmış ve 28 Haziran 2012 tarihinde Taş Ocağı için verilen ÇED Olumlu kararı mahkeme tarafından iptal edilmiştir.

3 Ocak 2011 tarihince Cide Regülâtörü ve HES Projesine yürütmeyi durdurma kararı veren mahkeme 11 Temmuz 2011 de CED raporunu iptal etmiştir. Bütün bunlara rağmen Or-Ya Enerji pes etmemiş dosyayı Danıştay’a götürerek 1 Haziran 2012 de Danıştay iptal kararını bozmuş Or-Ya Enerji yeniden vadimize girebilmek için fırsat yakaladığını sanmıştı.

Danıştay ÇED raporunu onlarca uzmanın hazırladığını, üç kişi ile bu raporu denetlemenin adilane ve tarafları tatmin edici olmayacağı değerlendirmesi ile  daha fazla uzman ile yeniden bilirkişi ve keşif yapılmasına karar vermiş ve bu yönden kararı bozmuştu. Bozma kararı üzerine şirketin alanda yeniden çalışabilmesinin önü açılmıştı. Bunun üzerine Av. Yakup Ş. Okumuşoğlu yeniden dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına dair talepte bulundu. Dava konusu işleme dayalı olarak yapılacak faaliyetin özelliği, faaliyet alanının Küre Milli Parkı etki alanı olması, HES projesine ilişkin yapılacak faaliyetin devam etmesi, inşaatın söz konusu yerde ekolojik dengeyi etkileyecek büyüklükte olması nedeni ile birden fazla bilirkişi ile keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan ve hazırlanan bilirkişi raporlarının incelenerek tarafların varsa itirazlarının alındıktan yada itiraz süreleri geçtikten sonra bu konuda yeniden karar verilinceye kadar 2577 sayılı yasanın 27.madde uyarınca yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir

Öte yandan 49 yıl süreyle üretim faaliyeti göstermek üzere, enerji piyasası düzenleme kurul`nun 31.12.2008 tarihli ve 1923_2 sayılı kararı ile Orya Enerji Elektrik Üretim A.Ş.`ye verilen 31.12.2008 tarih ve EO/1923_2/1368 sayılı üretim lisansının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açmış olduğumuz davada Danıştay Yürütmeyi Durdurma kararı vermiştir

Böylece hem lisans iptaline davada verilen Yürütmeyi Durdurma, hem ÇED olumlu kararının iptali davasında ikinci kez verilen  Yürütmeyi Durdurma kararı nedeni ile şirketin Loç`a girmesi bu aşamada önlenmiş oldu.

Loç Vadisi halkı, yaşam alanlarını, suyunu, kültürünü sonuna kadar korumaya yemin etmiştir. Verdiğimiz hukuki mücadele sonuna kadar devam edecektir.