Macahel’de HES’lere yer de geçit de yok!

macahel5Kaynak: 08haber, 22 Ekim 2013
Camili’de (Macahel) hidroelektrik santrallere geçit yok. Hukuk, bu özel havzada HES’lerin yapılamayacağını, burada HES’lere yer olmadığını verdiği ”Yürütmeyi Durdurma ve İptal” kararlarıyla defalarca kamuoyuna deklere etti.

Ancak, HES ve su şirketleri kapıdan kovulsa da camdan, pencereden girebilmek için her yolu denemeye devam ediyor. Rize İdare Mahkemesi Uğur HES 1-2 projesine bir kere daha “Yürütmeyi durdurma” kararı vererek bu konudaki kararın değişmeyeceğini gösterdi. İşte verilen “Yürütmeyi Durdurma” kararı:

“Rize İdare Mahkemesi, Türkiye’nin ilk ve tek Biyosfer Rezervi olan Artvin /Camili (Macahel) Biyosfer Rezervi’nde yapımı planlanan UĞUR HES 1-2 hakkında oybirliğiyle “Yürütmeyi Durdurma” kararı aldı.

Davacılar vekili Av. Yakup Şekip Okumuşoğlu’na 11 Ekim 2013 tarihinde tebliğ edilen kararın son bölümü:

(…) Bakılan davada, anılan hidroelektrik santral projesinin yapılacağı alanın UNESCO tarafından 29 Haziran 2005 tarihinde biyosfer rezerv alanı ilan edildiği ve Türkiye’nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olduğu, alanda yapılacak herhangi bir inşai faaliyetin ve bu inşai faaliyet sonucu ortaya çıkacak ve büyük kısmı depolanamayacak hafriyatın bu alanın doğal dokusunu bozarak ilan edildiği haliyle biyosfer rezerv alanı niteliğinin yok olmasına neden olacağı, bu alanın flora ve faunasıyla bir bütün olduğu, santrale dereden enerji üretimi için suyun alınması, inşai faaliyetler için ağaçların kesilmesinin bu flora ve fauna üzerinde olumsuz etkileri olacağı, olumsuz etkilerin sadece bu projenin yapımı ile sınırlı olmadığı, proje tamamlandıktan sonra üretilecek enerjinin iletim aşamasında yapılacak enerji iletim hatlarının bu olumsuz etkileri daha da arttıracağı görülmektedir.

Bu durumda ender ve sınırlı sayıda bulunduğu anlaşılan projenin gerçekleştirileceği biyosfer rezerv alanının çok özgün, özel, hassas ve kırılgan bir ekosisteme sahip olması nedeniyle bu özelliğinden dolayı olduğu gibi muhafaza edilebilmesi açısından her türlü inşai faaliyetten ve müdahaleden uzak tutulması gerektiği sonucuna varıldığından müdahil şirkete verilen dava konusu 08.01.2013 tarih ve 2818 sayılı ÇED Olumlu kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Öte yandan, inşai faaliyetlerin başlaması halinde alanın kırılgan ve hassas özeliği nedeniyle telafisi güç veya imkansız zararların meydana gelebileceği değerlendirilmektedir.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Trabzon Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere 13.09.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”