Su Hakkı Kampanyası’nın önerdiği “Alternatif Su Kanunu Tasarısı”

“Su Kanunu Tasarısı” Eleştirisi ve Alternatif Su Kanunu Tasarısı

İçindekiler:

Giriş

Su hakkı ve su varlığının korunması için hukuki dayanaklar – Tolga Şirin

• Su Kanunu Tasarısı Değerlendirme ve Öneriler

Birinci Bölüm

İkinci Bölüm

Üçüncü Bölüm

Dördüncü Bölüm

Beşinci Bölüm

• Su Hakkı Kampanyası’nın önerdiği “Alternatif Su Kanunu Tasarısı” (buradasınız)

alternatif-su-kanunu-tasarisi-300BİRİNCİ BÖLÜM

Maksat, Kapsam, Tanımlar, Genel Hükümler, İlkeler

 

Maksat ve Kapsam

MADDE 1 – ( 1) Bu Kanunun maksadı, su varlıklarınınsürdürülebilir şekilde korunması, kullanılması, iyileştirilmesi, su ile ilgili bilgilerin toplanması, izlenmesi, havza esasında inceleme ve planlamalarının hazırlanması, “su hakkı” çerçevesinde kullanım önceliklerinin belirlenerek tahsislerinin yapılması, su yönetiminde demokratik katılımcılığıngeliştirilmesini sağlamaktır.

(2) Bu Kanun, denizler hariç, kıyı suları dâhil olmak üzere yüzeysel, yeraltı su varlıkları ve atmosferik su ile alakalı bütün hususları ve doğal mineralli suların tahsisi ile tahsise dair denetim esaslarını kapsar.

 

Tanımlar

MADDE 2 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Alıcı ortam: Atıksuların doğrudan boşaltıldığı veya dolaylı olarak karıştığı göl, akarsu ve kıyı suları ile yeraltı suyu kütlelerini,

b) Alt havza: Havzanın sularını denize boşaltan nehre bağlı yan kollar veya akarsuyu besleyen göller için su toplama alanını,

(c) Zorunlu su akışı: Bir akarsu kesitindeki ekosistemler ile su kullanımlarının sürdürülebilirliğini sağlamak üzere bulunması gereken ve her su kaynağı için ilmi çalışmalarla belirlenmiş optimum su debisini,

ç) Atıksu: Evsel, sanayi, zirai veya başka bir maksatla kullanımdan dolayı kirlenmiş olan veya özellikleri kısmen ya da tamamen değişmiş olan suyu,

d) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,

e) Çevresel hedef: Bir su varlığınınkimyasal, fiziko kimyasal, ekolojik, biyoçeşitlilik,  hidromorfolojik ve miktar açısından ulaşabileceği iyi su durumunu,

f) Çevresel kalite standardı: Belirli bir kirleticinin veya kirletici grubunun suda, çökeltide ya da su ortamında bulunan bitki ve hayvanlarda, insan sağlığı ve çevreyi korumak için aşmaması gereken konsantrasyonunu,

g) Doğal mineralli su: Yerkabuğunun farklı derinliklerinde, uygun jeolojik şartlarda tabii olarak meydana gelen bir veya daha fazla kaynaktan yeryüzüne çıkan veya çıkartılan, mineral muhtevası ve diğer bileşenleri ile tanımlanan, toplam mineral muhtevası 1000 mg/L ve daha yüksek olan; tedavi, şifa maksatlarıyla da kullanılan içmece suyu, şifalı su ve benzeri adlarla anılan soğuk ve sıcak doğal suları,

ğ) Emniyetli yeraltısuyu işletme rezervi: Yeraltısuyu rezervinin kendini yenileme kapasitesini aşmadan çekilebilecek su miktarını,

h) Geçiş suları: Nehir ağızları civarındaki kıyı sularına yakın olmaları, ancak aynı zamanda tatlı su akımlarından önemli ölçüde etkilenmeleri sebebiyle kısmen tuzlu olma özelliğine sahip yerüstü su varlıklarını,

ı) Havza: Nehir havzalarında su ayrım çizgisinden denize aktığı noktaya, kapalı havzalarda ise suyun toplandığı nihai noktaya kadar olan yeraltı, yüzey, atmosferik suları, yaşam alanlarıyla birlikte tüm canlıları ve havzaya bağlı yaşayan insan topluluklarını içeren bütününü,

i) Havza yönetim planı: Bir havzadaki su varlıklarının ve canlı hayatının korunması, iyileştirilmesi ve kültürel mirasının sürdürülmesi amacıyla öncelikli olarak su varlıklarının ekolojik ve insani kullanımı için ihtiyatlılık, çoğulculuk ve demokratik katılımcılık ilkeleri temelinde hazırlanan planı,

j) Havza su tahsis planı: Havzadaki su varlıklarının, öncelikle insani ihtiyaçları, doğanın su ihtiyaçlarını ve geçimlik tarım suyu ihtiyaçlarını karşılaması kaydıyla; zirai sulama, enerji, sanayi, ticaret, turizm, taşıma, ulaşım, rekreasyon, projeye dayalı su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı, su yapılarını koruma maksatlarına göre dağıtımını,

k) İyi su durumu: Bir su kütlesinin ekolojik, kimyasal ve miktar açısından içilebilir, yüzülebilir ve su canlılarının yaşamasına imkan veren kalite seviyesi ve miktar durumunu,

l) Kaynak suyu: Tabii şartlarda yeryüzüne çıkan suları,

m) Kıyı suları: Kıyı çizgisinden itibaren 1852 metre deniz tarafındaki suyu,

n) Koruma bölgesi: Koruma altına alınan su varlıkları ile suya bağlı yaşayan yerel toplulukları ve kültürleri, özel tür veya türleri ile bunların üreme veya yaşama alanlarını,

o) Münferit su tahsisi: Ancak su kullanım önceliği garanti altına alındıktan sonra, herhangi bir su kaynağından belirli bir kurum, kuruluş veya şahsa verilen su kullanım iznini,

ö) Sınır aşan sular: Birden fazla ülke toprağında bulunan su varlıklarını,

p) Sınır oluşturan sular: İki veya daha çok ülkeyi birbirinden ayıran su varlıklarını,

r) Su durumu: Bir su kütlesinin sosyal, kültürel, ekolojik, kimyasal veya miktar durumuna ilişkin su özelliklerini,

s) Su varlıkları: Su havzası içinde bulunan yeraltı, yüzey, atmosferik suları, yaşam alanlarıyla birlikte tüm canlıları ve havzaya bağlı yaşayan insan topluluklarını içeren bütünü,

ş) Su kütlesi: Kendi içinde bütünlük arz eden ve yönetime esas alınan su varlığının tamamını veya bir bölümünü,

t) Su tahsis sicili: Herhangi bir su varlığındanbelirli kurum, kuruluş veya şahıslara verilen izin kayıtlarını ihtiva eden sicili,

u) Su yapıları: Su varlıklarındanfaydalanmak maksadıyla yapılan her türlü yapı ile bunların tamamlayıcı tesislerini,

ü) Su planı: Türkiye’nin su politikasının ana unsurlarını ihtiva eden planı,

v) Yeraltı suyu: Yeraltında bulunan durgun veya hareket halindeki suları,

y) Yüzeysel su: Kaynak suyu, menba, çay, dere, nehir, ırmak, tabii ve suni göller ile geçiş ve kıyı sularını, atmosferik suyu,

z) Yetkili idare: Kanunlarla kendisine su varlıkları ile alakalı görev ve yetki ihdas edilmiş kurum ve kuruluşları,

aa) Yönetim hizmetleri: Kaynakların tespitini, ölçümünü, korunmasını, izlenmesini, projelendirilmesini, iyileştirilmesini, tahsislerin takibini, denetlenmesini, bedellerin toplanmasını ve ilgili kurumlara dağıtımını,

bb) Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olayları,

cc) Bütünleşik/Entegre Havza Yönetimi: Merkezinde, bir havza içersinde var olan ekolojik ve sosyal varlıkların ve etkenlerin birbiriyle bağlılığı anlayışını taşıyan ve suyu çeşitli amaçlarla kullanan toplum kesimlerinin dahil edildiği demokratik ve özerk bir su yönetimi şeklini,

dd) Su Hakkı: Bütün insanların ve canlıların yaşam hakkının ayrılmaz parçası olarak yeterli miktarda temiz suya erişmesini,

ee) Sürdürülebilirlik: Doğanın ayrılmaz parçası olan insanın,  doğanın maruz kaldığı bütün yıkımlardan doğrudan ve dolaylı olarak etkilenmesi sebebiyle yapılan hiçbir ekonomik faaliyetin biyosferdeki ekosistemlerin bütünlüğünü bozmamasını,

ff) Sürdürülebilir kullanma: Bugünkü ve gelecek kuşakların ihtiyaçlarına uygun şekilde, ekolojik, kültürel ve insani amaçlı başta olmak üzere,  su varlıklarının kullanımını,

gg) Su yararı: Su varlıkları ile ilgili alınan kararlarda uygulanacak kamu yararı ilkesinde zorunlu olarak dikkate alınacak ve ekonomik kaygıların sosyal kaygıların önüne geçmemesini sağlayan yararı,

ğğ) İhtiyatlılık ilkesi: Bir eylem ya da işlemin, su varlıklarının sağlıklı şekilde muhafazası açısından tehdit veya onarılması mümkün olmayan zarara neden olma ihtimali karşısında, zarar gerçekleşmeden önce, bilimsel belirsizlik ve ekonomik zorunluluk gibi nedenlerin, gerekli önlemlerin alınmasını erteleme gerekçesi olarak kullanılmamasını,

hh) İnsani amaçlı su kullanımı:İçme, yemek yapma ve temizlik gibi zaruri ihtiyaçlar için kullanılan suyu,

ıı) Katılımcılık ilkesi: Vatandaşların, su yönetimi süreçlerine etkin ve somut katılımını,

ii) Havza Yönetim Birimi: Havza sınırları içinde yer alan tüm varlıkların ve etkenlerin birbirlerine bağlı olduğundan hareketle, sorunları oluşmadan bertaraf etmek, yerinde tespit etmek ve çözmek için bir araya gelen ve havza içinde bulunan insan gruplarını temsil eden birimi,

jj) Ekolojik ihtiyaç: Su varlıklarının fiziksel ve kültürel bütünlüğünü sürdürebilmesi için zaruri olan su miktarını,

kk) Kurul: Su Koordinasyon Kurulu’nu

ll) Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD): Bu kanun kapsamında belirlenen işlem, plan ya da programın onayından önce planlama veya programlama sürecinin başlangıcından itibaren, çevresel değerlerin plan veya programa entegre edilmesini sağlamak, plan ya da programın olası çevresel etkilerini en aza indirmek ve karar vericilere yardımcı olmak üzere katılımcı bir yaklaşımla sürdürülen ve yazılı bir raporu da içeren çevresel değerlendirme çalışmalarını,

mm) Koruma alanı: Ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde belirlenen veya belirlenmesi gereken, sudan yararlanan canlı türlerini ve yerel kültürleri korumak ve yararlanma amaçlarının devamlılığını sağlamak başta olmak üzere su varlıklarının sağlıklı devamlılığı için belirlenen alanları,

nn) Geçimlik tarım: Yoğun üretime dayalı değil, kendini idame ettirmeye yetecek miktarda yapılan geleneksel tarımı ifade eder.

 

Genel hükümler

MADDE 3 – (1) Su varlıkları, ilgili bulunduğu arz’ın malik ve zilyedinden bağımsız olarak kamusal varlıktır ve Devlet’in hüküm ve tasarrufu altındadır. Hüküm ve tasarruf yetkisi kamusal çıkar çerçevesinde kullanılır. Tasarruf yetkisi devredilemez ve özelleştirilemez.

(2) Su varlıkları, arazinin bütünleyici parçası değildir. Bir taşınmaza malik ve/veya zilyed olmak, taşınmazın altında, üstünde veya civarındaki su varlıkları üzerinde ayni bir hak tesis etmez. Ancak, su varlıklarının bulunduğu arazinin malik veya zilyedinin, su varlıkları üzerinde; bu taşınmaz için ihtiyacı kadar sudan öncelikle faydalanma hakkı vardır. Ticari kullanım, öncelikli faydalanma hakkı kapsamında değerlendirilemez.

 

İlkeler

MADDE 4 – (1) Su varlıklarınınhavza esasında sürdürülebilir bir şekilde korunması, iyileştirilmesi ve kullanılmasının sağlanmasında;

a)Bir havzanın su potansiyelinin, havzası içerisinde değerlendirilmesi esastır. İstisna olarak afet hallerinde sadece insani kullanımı için havzadan başka bir havzaya su aktarımı yapılabilir.

b) Su varlıklarının, su ekosistemlerine ve kamuyararına en uygun şekilde değerlendirilmesi esastır. Kamu yararı kriterinin uygulanmasında ekonomik öncelikler, sosyal ve ekolojik önceliklerin önüne geçemez.

c) Su kalitesini ve miktarını olumsuz yönde değiştirecek etkenlerin kaynağında bertarafı,

ç) Su varlıklarının ekolojik ve insaniihtiyaçlara en uygun şekilde kullanımının sağlanması, kirlenmeye karşı korunması ve kirlenmiş olan su varlıklarının kalitesinin iyileştirilerek çevresel hedeflere ulaşıldıktansonra ekonomik taleplerin karşılanmaya çalışılması,

d) Su varlıklarının iyi su durumuna ulaştırılması ve bu durumun korunması,

e) İnsani kullanım ve geçimlik tarım için yeterli miktar ve kalitede suyun ücretsiz verilmesi, bunun dışındaki suyun kamu yönetim hizmetleri karşılığında ücretlendirilmesi,

f) Su hakkı olarak belirlenen miktarı aşmayan kullanım söz konusu olduğunda temin ve kirlilik önleme maliyetlerinden muaf olunması,

g) Su hakkı olarak belirlenen miktarı aşan kullanım söz konusu olduğunda temin ve kirlilik önleme maliyetlerinin kullanan tarafından ödenmesi esastır.

(2) Su varlıklarının korunması, iyileştirilmesi ve kullanılmasını ilgilendiren her türlü iş ve işlemlerde havza yönetim planları doğrultusunca hazırlanansu planı dikkate alınır.

(3) Su varlıklarının korunması, iyileştirilmesi ve kullanımı için gerekli tedbirler Bakanlığın nezaretinde ilgili kurum ve kuruluşlarca alınır.

(4) Bu kanunun uygulanmasında 2872 sy.  Çevre Kanunu’nda 3 ve 9. maddesinde belirtilen ilkeler dikkate alınır.

 

Faydalanma ve kullanmada öncelik sırası

MADDE 5 – (1) Su varlıklarından faydalanma ve kullanma hakkının tesisinde içme ve kullanma maksatlı su ihtiyaçları, ekosistem için gerekli su ihtiyaçları ve geçimlik tarım suyu ihtiyaçları öncelikli olarak karşılanır. Ancak bu ihtiyaçlar karşılandıktan sonra şunlar, aşağıdaki öncelik sırasıyla karşılanır:

a) Zirai sulama suyu talepleri,

b) Enerji ve sanayi suyu talepleri,

c) Ticaret, turizm, rekreasyon, projeye dayalı su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı, taşıma, ulaşım ile ilgili su talepleri.

(2) Öncelik sırasına göre birden fazla maksadın gerçekleşeceğinin mümkün görülmesi halinde, kaynağın birden fazla maksatla kullanılmasına izin verilebilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Su Varlıklarının Planlanması ve Korunması, İzleme ve Denetim, Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu, Havza Yönetim Birimi

 

Su planı

MADDE 6 – (1) Su Yönetim Koordinasyon Kurulu’nca miktar ve kalite açısından mevcut ve gelecekteki durumu dikkate alınarak; sosyal ve ekolojik ihtiyaçları öncelikli olarak karşılayacak, daha sonra ekonomik taleplere cevap verecek bir Su Planı hazırlanır. Bu plan, Su Koordinasyon Kurulu kararı ile yürürlüğe girer ve ihtiyaç olması durumunda yine ilgili birimce güncellenir.

 

Havza yönetim planı

MADDE 7 – (1) Havza Yönetim planı, demokratik katılımcı bir yaklaşımla hazırlanır.

a) Havza planı, her havza için, su varlıklarının ve canlı hayatının korunmasını, iyileştirilmesini,  su varlıklarının ekolojik ve insani kullanım amaçlı sürdürülebilirliğini sağlamak üzere çevresel hedefleri içerir.

b) Çevresel hedeflere ulaşmak için kurak dönemlerde su yönetimini de dikkate alan tedbirler programını ihtiva eden havza yönetim planı, havza yönetim birimlerince hazırlanır.

c) Havza yönetim planları, Su Koordinasyon Kurulu tarafından onaylanır.  Su planı ve havza yönetim planlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında uyulacak usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

(2) Havza yönetim planlarında belirtilen tedbirler alınmasına rağmen tanımlanan hedeflere ulaşmanın teknik, ekonomik sebepler veya tabii afetler sebebiyle imkânsız olduğu durumlarda, gerekçeler dikkate alınarak plan hedefleri değiştirilebilir.

 

Taşkın kontrolü, taşkın yönetim planı

MADDE 8 – (1)Taşkın sulara ilişkin olarak aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Her havza veya alt havza için öncelikle taşkın bölgelerinin imara açılmaması kaydıyla muhtemel taşkınların oluşturacağı risk ve zararların belirlenmesi, önlenmesi ve planlanmasına yönelik taşkın yönetim planı Bakanlığın koordinasyonunda havza yönetim birimlerince hazırlanır veya hazırlatılır.

b) Kadastro çalışmaları sırasında taşınmazların tahdit, tespit ve tescilinde, taşkın kriterlerine uygun olarak dere yatak genişliği esas alınır. Tabii akışa imkan verecek şekilde dere yatakları tescil dışı bırakılır.

c) Yerleşim yerlerinin imar planlarının hazırlanması esnasında taşkın yönetim planlarına uyulması mecburidir.

ç) Akar ve kuru dere yataklarında mevcut ve yeni yapılacak olan tabii akışı değiştirecek veya taşkın akış kesitini etkileyebilecek yapı inşasına izin verilmez.

 

Su Varlıklarının Korunması

MADDE 9 – (1) Korunması gereken alanlara koruma statüsü verilmesi ve bu alanlar için özel çevresel hedeflerin belirlenmesi uluslararası anlaşmalar da dikkate alınarak öncelikli olarak yapılır.

(2) Su varlıklarında iyi su durumunun korunması için optimum su akışı sağlanır.

(3) Su yapılarının planlanmasında tabii hayatındevamlılığını sağlamak esastır.

(4) İçme ve kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan su kaynaklarında su arıtmateknikleri ve teknolojileri kullanılarak insan sağlığı açısından içilebilir su elde edilmesine imkân sağlayacak su kalitesi sağlanır.

(5) İçme ve kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması için, su kaynağının beslenme havzasında arazi kullanımına izin verilmez.

(6) Su varlıklarının sürdürülebilir kullanımını sağlamak maksadıyla, evrensel kriterler esas alınarak çevresel hedefler ve çevresel kalite standartları bakanlıkça belirlenir.

(7) Atık suların alıcı ortam deşarj standartları ile ilgili düzenlemeler çevresel kalite standartları dikkate alınarak Bakanlıkça yapılır.

(8) Jeotermal suların alıcı ortama deşarjında standartlarının sağlanması esastır.

(9) Su yataklarında yapılacak her türlü fiziki düzenlemede tabii akış mecrasının ve canlı hayatının korunması esastır.

(10) Göller, rezervuarlar ve yeraltı su varlıklarından çekilecek miktar su varlıklarının kendilerini yenileme kapasitesini aşamaz.

(11) Su kaynaklarının ve kıyı sularının kirlenmesine yol açan kirleticileri üretenler, kirlenmenin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak, yetkili idareler ise gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamakla mükelleftirler.

(12) Termal ve jeotermal su kaynaklarının miktar ve kalite olarak korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması için gerekli tedbirler ilgili idarece alınır ve bu tedbirlere uyulması ilgili idarece denetlenir.

(13) Mücbir sebepler ve beklenmeyen hallerde su kaynağının korunması için gerekli olan her türlü müdahale gecikmeksizin yetkili idare tarafından yapılır.

(14) Bir havzanın su potansiyelinin havzası içerisinde değerlendirilmesi esastır. Afet durumunda sadece insani kullanım için bir havzadan başka birhavzaya su aktarımı yapılabilir.

 

İzleme, denetim, bilgi verme ve bildirim yükümlülüğü

MADDE 10 – (1) Su varlıklarının kullanım maksadına, çevre ve insan sağlığına uygun olarak yönetimi açısından deşarjlarda ve alıcı ortamda izleme ve denetim faaliyetleri, bakanlık ve havza yönetim birimleri tarafından yapılır.

(2) Su varlıklarınıntahsis maksatlarına ve şartlarına uygun olarak kullanılmasının temini için gerekli denetimler, Bakanlıktarafından yapılır; gereken yaptırımlar Bakanlık tarafından uygulanır.

(3) Su varlıklarının, nitelik ve nicelik bakımından korunmasına yönelik denetimler Bakanlıkve havza yönetim birimleri tarafındanyapılır. Gerekli yaptırımlar Kurultarafından uygulanır.

(4) İnsani maksatlarla tüketilen suların kalitesinin insan sağlığına uygunluğu, Çevresel Kalite Standartlarınca belirlenen kriterler çerçevesinde Bakanlık ve havza yönetim birimleri tarafından denetlenir ve gerekli yaptırımlar bakanlıkçauygulanır.

5) Bakanlıkça yapılacak denetimlere ait usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir,  gerektiğinde denetleme yetkisi, havza yönetim birimlerinedevredilebilir.

(6) İlgililer, bakanlığın veya denetimle yetkili diğer mercilerin isteyecekleri bilgi ve belgeleri vermek, yetkililerin yaptıracakları analiz ve ölçümlerin giderlerini karşılamak, denetim esnasında her türlü kolaylığı göstermek zorundadırlar.

(7) İlgililer, su kaynaklarının kirliliğine sebep olabilecek faaliyetleri ile ilgili olarak, bilgi ve belgeleri talep edilmesi halinde Su Koordinasyon Kurulu’na veya havza yönetim birimlerine vermek zorundadırlar.

 

Su Koordinasyon Kurulu kuruluşu, görev ve yetkileri

MADDE 11 – (1) Suyun bütüncül havza yönetimi anlayışı çerçevesinde etkili yönetimi için üst düzeyde koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak üzere Su Koordinasyon Kurulu kurulmuştur.

(2) Kurulun başkanı, Orman ve Su İşleri Bakanıdır. Kurul; Bilim Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda Tarım ve Hayvancılık, İçişleri, Kalkınma ve Sağlık Bakanlarından ve Havza Yönetim Birimi Başkanlarından oluşur.

(3) Su Koordinasyon Kurulu toplantılarına konuyla ilgili Havza Yönetim Birimi Başkanları, bakanlar ve kamu görevlileri ile özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin temsilcileri de davet edilebilir.

(4) Su Koordinasyon Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Sürdürülebilir su yönetimi için ulusal politikaları belirlemek ve kurumlar arası işbirliğini sağlamak,

b) Su yönetimine ilişkin olarak, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan uygulamaları değerlendirerek uygulamada tespit edilen aksaklıkların giderilmesi için gerekli kararları almak ve ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmesini sağlamak,

c) Kurul kararlarının uygulama süreçlerini izlemek, değerlendirmek,

ç) Afet durumunda sadece insani kullanım amacıyla havzalar arasında su aktarımı konusunda karar almak,

(5) Kurulun çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

 

Havza Yönetim Biriminin kuruluşu, görev ve yetkileri

MADDE 12 – (1) Havza sınırları içinde yer alan tüm varlıkların ve etkenlerin birbirine bağlı olduğundan hareketle sorunları oluşmadan bertaraf etmek, yerinde tespit etmek ve çözmek için bir araya gelen ve havza içinde bulunan insan gruplarını temsil etmek için bu birim kurulmuştur.

(2) Havza içinde yer alan; belediyelerin başkanları, Orman ve Su İşleri Bölge Müdürü, DSİ Bölge Müdürü, Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanları, İl Sağlık Müdürleri, Kent Konseyi Başkanları, ilgili sendika ve meslek odası temsilcileri Havza Yönetim Birimi’ni oluşturur. Havza Yönetim Birimi’nin başkanlığını her yıl havzadaki belediye başkanlarından biri dönüşümlü olarak yapar.

(3) Havza Yönetim Biriminin toplantılarına konuyla ilgili bakanlar ve kamu görevlileri ile özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin temsilcileri de davet edilebilir.

(4) Havza Yönetim Biriminin görev ve yetkileri şunlardır;

a) 11. ve 13. maddeler doğrultusunda havza bazında su yönetim planı oluşturmak ve oluşturulan planı Kurul’a sunmak,

b) Su yönetimine ilişkin olarak, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan uygulamaları değerlendirerek uygulamada tespit edilen aksaklıkların giderilmesi için gerekli kararları almak ve ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmesini sağlamak,

c) Kurulca belirlenen Su Planı’nı uygulamak.

(5) Kurulun çalışma usül ve esasları yönetmelikle belirlenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Su Varlıklarının Tahsisi, Su Tahsis Sicili, Belgeler, Havza Su Tahsis Heyeti ve Su Bilgi Sistemi

 

Havza su tahsis planları

MADDE 13 – (1)  Havza su tahsis planları; yerüstü ve yeraltı suları müştereken değerlendirilmesi amacıyla, su kullanım öncelikleri doğrultusundave bütün ihtiyaçlar dikkate alınmak suretiyle havza veya alt havza ölçeğinde havza yönetim birimlerinceyapılır.

(2) Hazırlanan havza su tahsis planı, havza su tahsis heyeti tarafından karara bağlanır. Havza su tahsis planı Kurultarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

(3) Havza su tahsis planlarında, ihtiyaç duyulan değişiklikler, havza su tahsis heyetinin teklifi ileKurulcayapılır.

 

Su kaynaklarının tahsisi

MADDE 14 – (1) Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ve Türk vatandaşlarına yapılacak olan su tahsisleri, havza su tahsis planları esas alınarak Havza Su Tahsis Heyetleri tarafından yapılır.

(2) Tahsis edilen su kaynakları ve doğal mineralli sular için su tahsis belgesi verilir, bu belge ücrete tabidir. Suyun tahsis belgesine uygun kullanımı esastır. Doğal mineralli sular dışında kalan münferit su tahsisi yıl bazlı yapılabilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

(3) Doğal mineralli sular dışında verilen su tahsis belgeleri hiçbir şekilde devredilemez. Ancak, mirasa ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla su tahsis belgesi yenilenebilir.

(4) Kurul tarafından belirlenen emniyetli yeraltı suyu işletme rezervinden daha fazla su tahsisi yapılamaz.

(5) Termal ve jeotermal suların yetkili idare tarafından yapılacak tahsis miktarlarınıKurul belirler.

(6) Tahsise konu su varlığınınve doğal mineralli suların, tamamının veya bir kısmının korunan alanlar içerisinde kalması halinde tahsise izin verilmez.

(7) Su kaynaklarının ve doğal mineralli suların tahsis maksat ve şartları dışında kullanılması veya hiç kullanılmaması halinde verilen su tahsis belgesi iptal edilir. Münferit tahsislerin maksat ve şartlarında değişiklik yapmaya ve gerektiğinde, tahsis edilen su miktarını azaltıp çoğaltmaya veya su tahsisini kaldırmaya Havza Yönetim Birimleri yetkilidir. Tahsisin azaltılmasından veya tamamen kaldırılmasından dolayı tazminat talebinde bulunulamaz.

 

Havza su tahsis heyetinin kurulması, görev ve yetkileri

MADDE 15 – (1) Havza Yönetim Birimi içindeki havza su tahsis heyetinin, tahsis ile ilgili kurum ve kuruluşların karar verme yetkisine sahip temsilcilerinden oluşur. Havza su tahsis heyetinin kuruluş ve çalışma usul ve esasları bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

(2) Havza su tahsis heyetinin görev ve yetkileri şunlardır;

a) Su varlıklarının havza ölçeğinde Havza Yönetim Birimi tarafından hazırlanan havza su tahsis planını göz önünde bulundurarak karar almak ve alınan kararları Kurul’unonayına sunmak.

b) Su kullanım öncelikleri konusunda gelen değişiklik tekliflerini değerlendirerek karara bağlamak ve bu kararı Kurul’unonayına sunmak.

c) Kurak dönemlerde uygulanacak havza su paylaşım usulünü belirlemek.

ç) Gerektiğinde alt heyetler oluşturmak.

(3) Heyetlerin sekretarya hizmetleriHavza Yönetim Birimi tarafından yürütülür.

 

Su tahsis sicili

MADDE 16 – (1) Su tahsis sicili, Kurul tarafından tutulur.

(2) Su tahsis sicili alenidir ve kayıtların bilinmediği iddia edilemez. Su varlıklarıyla ilgili idari karar ve işlemlerden doğan ihtilafların çözümlenmesinde bu sicildeki kayıt ve bilgiler esas alınır.

 

Su bilgi sistemi

MADDE 17 – (1) Su varlıklarıile ilgili her türlü bilginin toplanması ve izlenmesine yönelik olarak Kurulca ulusal su bilgi sistemi oluşturulur ve güncellenir. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce su ile ilgili oluşturulmuş sistemlerin su bilgi sistemine aktarımı sağlanır.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan suya ait bilgiler, talebi halinde bakanlığa ve vatandaşlara bedelsiz olarak 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu gereğince verilir.

(3) Bakanlıkça temin edilen bilgiler talep edilmesi halinde kamu kurum kuruluşlarına ve diğer gerçek ve tüzel kişilere bakanlıkça bedelsiz verilir.

 

İrtifak ve kamulaştırma

MADDE 18 – (1) Tahsis sahibi, tahsis yapılan alanda, özel mülkiyete konu taşınmazın sahibi ile anlaşamaması halinde, idareye müracaat ederek kamulaştırma veya irtifak hakkı talebinde bulunabilir. Talep, idarece incelenip değerlendirildikten sonra  irtifak hakkı tesisi, malikin kullanımını imkansız hale getirmesi ya da önemli ölçüde kullanımını, gelir elde etmesini engellemesi halinde irtifak tesis edilemez. Bu halin gerçeklememesi ve arazi malikinin de kabulü halinde belirlenecek bedel karşılığında irtifak hakkı tesis edilir. Bu şartların gerçekleşmemesi ve uygun bulunması halinde kamu yararı kararı alınır, bedeli talep sahibince ödenmek üzere kamulaştırılarak idare adına tescil edilir. Tahsis sahibi ile özel mülkiyet sahibinin anlaşması halinde ise, tahsis sahibi tarafından bedeli ödenmek suretiyle taşınmaz idare adına tescil edilir.

(2) İrtifak ve kamulaştırma işlemleri, 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre yürütülür. Kamulaştırma ve irtifak hakkı tesisi için gerekli bilgi belge temini, plan yapımı ve diğer giderler tahsis sahibince ödenir.

(3) Faaliyetler devam ettiği sürece, su tahsis belgesi sahibi adına kamulaştırılan taşınmaz tahsis edilir.

(4) Kamulaştırılan taşınmazın, faaliyetler için lüzum kalmadığının idarece tespiti halinde idarece belirlenecek rayiç bedel üzerinden öncelikle var ise bir önceki malikine, yok ise veya talep edilmiyorsa Kamulaştırma Kanunu’na göre işlem yapılır.

(5) Tahsisler ile ilgili tapu siciline konulan şerhler idarenin müracaatı üzerine ayrıca mahkeme kararına gerek kalmadan silinir.

(6) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufunda olan yerlerde yapılan faaliyetler için bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra bu kanun hükümleri uygulanır. Bu yerlerin, faaliyet süresince Maliye Bakanlığı tarafından su tahsis belgesi sahibine tahsisi yapılır.

(7) Mera veya orman arazisi olması durumunda bu yerler için, ilgili mevzuat gereği ödenmesi gereken tüm masraflar tahsis sahibi tarafından ödenir.

 

Rehin, haciz ve ihtiyati tedbir

MADDE 19 – Tahsise konu su kaynağı hiçbir şekilde haczedilemez, rehnedilemez ve üzerine tedbir konulamaz.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Koordinasyon, Sorumluluk, Ücretlendirme, Yasak Fiiller, Cezalar ve Diğer Hükümler

 

Koordinasyon

MADDE 20 – (1) Suvarlıklarınınyönetimi ile ilgili olarak; kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetleri arasındaki koordinasyon,Kurul tarafından sağlanır.

 

Sınır oluşturan sular veya ülkeler arasındaki müşterek projeler

MADDE 21 – (1) Sınır oluşturan su varlıkları ile ilgili veya ülkeler arasındaki müşterek projelerde; su kalitesi, hidrolojik, hidrometrik, hidrojeolojik, jeolojik, sondaj, harita alma, veri toplama niteliğinde her türlü inceleme, teknik görüşme ve anlaşmalar için, izin ve karar verilmesineKurulyetkilidir.Karar öncesinde Dışişleri Bakanlığı’nın görüşü alınır.

 

Sorumluluk

MADDE 22 – (1) Kanunla su varlıkları ile ilgili herhangi bir konuda yetkili kılınmış bulunan merkezi ve mahalli idareler, kuruluş kanunlarının belirttiği konu ve sınırlar içerisindeki görev ve yetkileri bakımından, bu Kanunda açık hüküm bulunmayan hallerde yetkili idare sayılır.

(2) Yetkili idarelerin su varlıkları üzerindeki inceleme, planlama, inşaat ve işletme faaliyetlerinden kaynaklanan taşkın, heyelan ve benzeri durumlar sebebiyle doğacak her türlü zarardan, bu işlerin her safhasındaki görevlerine bağlı olarak, bu idareler ayrı ayrı sorumludurlar.

 

Ücretlendirme

MADDE 23 – (1) Bu Kanunun 13 üncü maddesi gereğince, kendisine havza su tahsis heyeti tarafından su tahsis belgesi düzenlenmek suretiyle su tahsis edilenlerden, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde ve tahsis edilen suyun metreküpü üzerinden yönetim hizmetleri ücreti alınır.

(2) Tahsis edilen sulardan, su tahsis belgesinde belirtilen miktar su esas alınarak yıllık ücret alınır.Havza bazında kararlaştırılan su ücreti, Kurulca belirlenerek en geç o yılın Ekim ayı içinde ilan edilip,  izleyen yılın başından itibaren yürürlüğe girer.

(3) Suları; kullanma maksadını, ekonomik, sosyal ve mahalli şartları göz önüne alarak ücretlendirmeye havza yönetim birimleri yetkilidir. Alınan kararlar Kurulca onaylanır.

(4) Mer’i mevzuata istinaden ilgili idareler tarafından bedelleri alınan kaynak, menba, şişeleme suyu, doğal mineralli sular haricindeki ticari maksatla kullanılan sulardan metreküp başına tahsil edilen bedel, havza yönetim birimininmuhasebe müdürlüğü bünyesinde açılacak öz gelir olarak kaydedilir.

(5) Su ücretleri,Havza Yönetim Birimlerince, İcra İflas Kanunu hükümlere göre takip ve tahsil edilir.

(6) Su varlıklarınınverimli kullanımı, iyileştirilmesi ve korunması için yapılan hizmet, yatırım ve diğer masrafların bedeli, kullanıcı veya faydalanıcıdan, tam maliyet prensibi esas alınarak, hizmet ve yatırımı yapan idarelerce tahsil edilir. İnsani kullanım ve geçimlik tarım kapsamındaki tahsislerde ancak verilen tahsis limitinin aşılması halinde, aşılan miktar üzerinden hesaplanarak tahsil edilir.

(7) Su kütlelerine, deşarj standartlarına uygun olarak arıtılmış atık su deşarj ederek kirlilik yükü ilave edenlerden kirlilik yükü oranında ilgili idarelerce ücret alınır. Kirletme ücretleri ile ilgili usul ve esaslar bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir.

(8) Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerince günlük kullanım limitini aşan insani amaçlı su kullanıcılarındantahsil edilen su ve kullanılmış suları uzaklaştırma bedelinin yüzde biri, katkı payı olarak tahsil edilir. Tahsil edilen bu tutarlar, ilgililerce havza yönetim biriminin hesaplarına aktarılır ve bütçeye su koruma çalışmalarında kullanılmak üzere ilave gelir kaydedilir.

(9) 3096 ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamındaki su kullanımları Su Kullanım Anlaşması Yönetmeliği’nde belirtilenler ücretler dışında ayrıca ücrete tabi tutulmaz.

 

Yasak fiiller

MADDE 24 – (1) Aşağıdaki fiillerin yapılması yasaktır:

a) Su yapılarına zarar vermek,

b) Nehir yatakları ve taşkın sahalarından, göl ve kıyı suyu tabanlarından izinsiz kum, çakıl malzemesi çıkarmak,

c) Dere yataklarında veya taşkın sahalarında imar düzenlemesi yapmak, yapı izni vermek ve yapı yapmak,

ç) Mevsimlik akışlı olsa dahi, dere yataklarını ve taşkın sahalarını kapatmak, üzerine yapı yapmak veya yapısını değiştirmek,

d) Su ekosistemlerine zarar vermek,

e) Su varlıkları ile ilgili her türlü inceleme, proje, sondaj ve inşaata ilişkin çalışmaları izinsiz yapmak,

f) Yeraltı sularına izinsiz olarak doğrudan veya dolaylı besleme yapmak,

g) Su tahsis belgesi olmadan veya tahsis edilen miktarın üstünde veya yeraltı suyu kütlesinin dengesini olumsuz etkileyecek şekilde su kullanmak yahut kullanılmasına yol açmak,

ğ) Su varlıklarınısu tahsis belgesine aykırı şekilde kullanmak,

h) Su varlıklarınıizinsiz olarak veya deşarj standartlarının üzerinde atık su deşarj etmek, her türlü kirletici madde atmak veya boşaltmak,

ı) Alıcı ortamın çevresel hedeflerini bozacak şekilde her türlü atık ve artığı boşaltmak, boşaltılmasına yol açmak,

i) Su varlığına ilişkin olarak Bakanlıkça belirlenen şartlarda kontrolsüz zirai mücadele ilaçları ve gübre kullanmak,

j) Su varlıklarına Bakanlığın izni olmadan balıklandırma ve bitki ekimi yapmak,

k) Projeleri, tahsis belgesine uygun yürütmemek,

l) DSİ’nin izni olmadan drenaj kanallarına arıtılmış dahi olsa su deşarj etmek,

m) Bakanlıkça istenen su ile alakalı bilgi ve belgeleri vermemek, yasaktır.

 

Ceza hükümleri

MADDE 25 – (1) Su tahsis belgesi olmadığı halde su kaynaklarından ve doğal mineralli sulardan ticari maksatla su kullananlar, 50.000 TL idari para cezası ile cezalandırılırlar ve su kullanımından men edilirler.

(2)Su tahsis belgesinde belirtilen tahsis miktarından daha fazla su kullananlar metreküp başına 5 TL idari para cezası ile cezalandırılırlar. Bu fiilin hassas veya korunan alanlarda gerçekleşmesi durumunda ceza metreküp başına 10 TL olarak uygulanır.

(3) Tahsis sahibinin, tahsis maksadı dışındaki konularda faaliyette bulunulduğu tespit edilirse, su tahsis belgesi iptal edilir.

(4) Tahsis ölçüm sistemini bozanlar 10.000 TL idari para cezası ile cezalandırılırlar. Ayrıca ölçüm sistemine vermiş olduğu zarar tazmin ettirilir. Suyu izinsiz kullandığının tespit edilmesi halinde geçmişte kullandığı en yüksek aylık su bedeli dikkate alınarak kullandığı suyun bedeli tahsil edilir.

(5) Su varlığını ve kıyı sularının kalitesini olumsuz yönde değişmesine faaliyetleriyle sebep olan gerçek kişilere 15.000Türk Lirası; özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişilerine 90.000 Türk Lirası idari para cezası uygulanır. Anılan fiilin korunan alanlarda gerçekleşmesi halinde anılan ceza iki katı oranında artırılarak uygulanır.

(6) Bu Kanunun 10 uncu maddesinde öngörülen  bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 6.000 Türk Lirası idarî para cezası uygulanır.

(7) Akar ve kuru dere yataklarında su yapılarına zarar verenlere, izinsiz malzeme alanlara ve bu alanlara yapı yapan gerçek kişilere 15.000 Türk Lirası, özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişilerine 50.000 Türk Lirası idarî para cezası uygulanır. Ayrıca izinsiz yapılan müdahaleler bedeli yapan tarafından ödenmek üzere kaldırılır.

(8) Kaynak suları ve doğal mineralli suların nitelik ve nicelik bakımından bozulmasına sebep olan gerçek kişilere 15.000 Türk Lirası, tüzel kişilere 50.000 Türk Lirası idari para cezası uygulanır. Anılan fiilin korunan alanlarda gerçekleşmesi halinde anılan ceza iki katı oranında artırılarak uygulanır.

(9) Verilen idari para cezalarına ilişkin kararlar ilgili kurum tarafından 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı başvuru, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları genel hükümlere göre tahsil olunur.

(10) Bu Kanunda belirtilen idarî para cezaları, bu cezaların verilmesini gerektiren fiillerin işlenmesinden itibaren üç yıl içinde birinci tekrarında bir kat, ikinci tekrarında iki kat artırılarak verilir. Üçüncü tekrarında verilen izinler ve tahsis hakkı iptal edilir.

 

İdari para cezalarında yetki

MADDE 26 – (1)Bu Kanunda öngörülen idarî para cezalarını verme yetkisi Bakanlığa aittir. Bu yetki 10 uncu maddenin beşinci fıkrası uyarınca denetim yetkisinin devredildiği kurum ve merciiler tarafından da kullanılır.

(2) Bu Kanun uyarınca denetim yetkisini kullanan kurum, kuruluş ve merciler tarafından verilen idarî para cezaları, bu Kanun uyarınca yapılacak denetimlerle ilgili harcamaları karşılamak ve su yönetimi hizmetlerinde kullanılmak üzere bu kurumların bütçesine gelir kaydedilir.

(3) Bu Kanun uyarınca yapılacak denetimlerle ilgili harcamaları karşılamak ve su varlıklarıyönetimi hizmetlerinde kullanılmak üzere, bakanlık bütçesine, genel bütçeye ilave gelir kaydedilecek idarî para cezaları karşılığı gerekli ödenek konur.

 

Diğer kanunlarda yazılı cezalar

MADDE 27 – (1)Bu Kanunda yazılı fiiller hakkında verilecek idari nitelikteki para cezaları, bu fiiller için diğer kanunlarda yazılı idari para cezası haricindeki cezaların uygulanmasına engel olmaz.

(2) Bu Kanunda bulunan ve idari para cezası verilmesini gerektiren fiiller hakkında diğer kanunlarda da idari para cezasına hükmedilmişse bu cezalardan daha ağır olanı uygulanır.

 

Adlî nitelikteki cezalar

MADDE 28 – (1)Bu Kanunun 10’uncu maddesinde öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğüne aykırı olarak yanlış ve yanıltıcı bilgi verenler, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bu Kanunun uygulanmasında yanlış ve yanıltıcı belge düzenleyenler ve kullananlar hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikler

MADDE 29 – (1)Bu Kanun uyarınca hazırlanacak yönetmelikler yetkili idare tarafından en fazla iki yıl içerisinde hazırlanarak yürürlüğe konulur.

 

Kaldırılan ve değiştirilen hükümler

MADDE 30 – (1)22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 718 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki “ve kaynaklar da” ibaresi madde metninden çıkarılmış; aynı Kanunun 756 ncı maddesinin başlığı “Yeraltısuları” olarak değiştirilerek birinci ve ikinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 9/5/1985 tarihli ve 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanunun 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“MADDE 40- Köy ve bağlı yerleşme birimleri ile askeri garnizonlara insani amaçlı su temini amacıyla açılacak sondajlar için yerel Havza Yönetim Birimi’nden belge alınır. Tahditli bölgelerde açılacak olanlar dışında, 167 sayılı Yeraltı Suları Kanunu hükümlerine tabi değildir.”

(3) 04/07/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin su ve atıksu yönetimi ile kıyı suları dahil olmak üzere yüzeysel ve yeraltı su kaynakları hakkındaki hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

(4) 11/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“h) Ülkenin denizlerinin kirlenmeye karşı korunması esastır. Su yönetimi ile kıyı suları dahil olmak üzere yüzeysel ve yeraltı su kaynakları ile ilgili politikaların oluşturulması planların yapılması ve koordinasyonunun sağlanması Su Koordinasyon Kurulu’nunsorumluluğundadır.

Denizlerde yapılacak balık çiftlikleri, hassas alan niteliğindeki kapalı koy ve körfezler ile doğal ve arkeolojik sit alanlarında kurulamaz.

Alıcı su ortamlarına atıksu deşarjlarına ilişkin usûl ve esaslar Orman ve Su İşleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

(5) Çevre Kanunu’na aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Ek Madde 10- Su ve atıksu yönetimi ve kıyı suları dahil olmak üzere yüzeysel ve yeraltı su kaynakları hakkındaki hükümleri ile ölçüm, izleme, denetime ve yaptırıma ilişkin hükümleri Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yürütülür.”

 

Diğer kanunların uygulanması

MADDE 31 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren diğer kanunların bu kanuna aykırı olan hükümleri uygulanmaz.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yapılmış olan su tahsislerine ve verilmiş olan su kullanım izinlerine bu Kanun hükümleri uygulanır. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yapılmış su tahsislerinde ve verilmiş olan su kullanım izinlerinde tahsis ve izin süresinin hesabında tahsisin yapıldığı tarih esas alınır.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce yapılmış olan tahsise ve izne ilişkin tüm bilgi ve belgeler kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde Su Koordinasyon Kurulu’na aktarılır.

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce hangi adla olursa olsun su kaynağına, ilişkin olarak verilmiş olan su kullanım izni ile su tahsisi ve benzerleri, tahsis şartları ve tahsis maksadına dair esaslar dışında kazanılmış hak oluşturmaz. Ancak doğal mineralli sulara ilişkin olarak verilmiş olan arama ve işletme ruhsatları hakkında 3/6/2007 tarihli 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu uygulanmaya devam olunur.

 

Yürürlük

MADDE 32 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

alternatif-su-kanunu-tasarisi-665