Su Kanunu Tasarısı Değerlendirme ve Öneriler – Beşinci Bölüm

Maddeler Öneriler Gerekçeler
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikler
MADDE 29 – (1) Bu Kanun uyarınca hazırlanacak yönetmelikler yetkili idare tarafından en fazla iki yıl içerisinde hazırlanarak yürürlüğe konulur.
Kaldırılan ve değiştirilen hükümler
MADDE 30 – (1) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 718 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki “ve kaynaklar da” ibaresi madde metninden çıkarılmış; aynı Kanunun 756 ncı maddesinin başlığı “Yeraltısuları” olarak değiştirilerek birinci ve ikinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) 9/5/1985 tarihli ve 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanunun 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: “MADDE 40- Köy ve bağlı yerleşme birimleri ile askeri garnizonlara içme ve kullanma suyu temini maksadıyla açılacak kuyular için DSİ’den belge alınır.” (2) 9/5/1985 tarihli ve 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanunun 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
“MADDE 40- Köy ve bağlı yerleşme birimleri ile askeri garnizonlara içme ve kullanma suyu insani amaçlı su temini amacıyla açılacak sondajlar için yerel Havza Yönetim Birimi’nden belge alınır. Tahditli bölgelerde açılacak olanlar dışında, 167 sayılı Yeraltı Suları Kanunu hükümlerine tabi değildir.
11 ve 13. maddelerdeki anlayışın bir yansıması olarak tek karar verici organın DSİ olmaması gerekir. Bunun yanı sıra sondajlarda tahditli bölgeler ayrımı yapılmalıdır. Tahditli bölgelerde Yeraltı Suları Kanunu hükümleri uygulanmalıdır. Tasarının getirdiği 3202 sayılı kanun değişikliğinin bu şekilde uygulanması yerinde değildir. Bu kullanımdaki serbestinin sadece “içme suyu” için getirilmesi ve tahditli bölge ayrımının muhafaza edilmesi gereklidir.
(3) 04/07/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin su ve atıksu yönetimi ile kıyı suları dahil olmak üzere yüzeysel ve yeraltı su kaynakları hakkındaki hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
(4) 11/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
“h) Ülkenin denizlerinin kirlenmeye karşı korunması esastır. Su yönetimi ile kıyı suları dahil olmak üzere yüzeysel ve yeraltı su kaynakları ile ilgili politikaların oluşturulması planların yapılması ve koordinasyonunun sağlanması Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın sorumluluğundadır. Denizlerde yapılacak balık çiftlikleri, hassas alan niteliğindeki kapalı koy ve körfezler ile doğal ve arkeolojik sit alanlarında kurulamaz. Alıcı su ortamlarına atıksu deşarjlarına ilişkin usûl ve esaslar Orman ve Su İşleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”
(4) 11/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
“h) Ülkenin denizlerinin kirlenmeye karşı korunması esastır. Su yönetimi ile kıyı suları dahil olmak üzere yüzeysel ve yeraltı su kaynakları ile ilgili politikaların oluşturulması planların yapılması ve koordinasyonunun sağlanması Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Su Koordinasyon Kurulu’nun sorumluluğundadır. Denizlerde yapılacak balık çiftlikleri, hassas alan niteliğindeki kapalı koy ve körfezler ile doğal ve arkeolojik sit alanlarında kurulamaz. Alıcı su ortamlarına atıksu deşarjlarına ilişkin usûl ve esaslar Orman ve Su İşleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”
11 ve 13. maddelerdeki anlayışın bir yansıması olarak karar verici organın yapısı/bileşenleri değiştirilmelidir.
(5) Çevre Kanunu’na aşağıdaki madde eklenmiştir. “Ek Madde 10- Su ve atıksu yönetimi ve kıyı suları dahil olmak üzere yüzeysel ve yeraltı su kaynakları hakkındaki hükümleri ile ölçüm, izleme, denetime ve yaptırıma ilişkin hükümleri Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yürütülür.”
Diğer kanunların uygulanması
MADDE 31 – (1) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren diğer kanunların bu kanuna aykırı olan hükümleri uygulanmaz.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yapılmış olan su tahsislerine ve verilmiş olan su kullanım izinlerine bu Kanun hükümleri uygulanır. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yapılmış su tahsislerinde ve verilmiş olan su kullanım izinlerinde tahsis ve izin süresinin hesabında tahsisin yapıldığı tarih esas alınır.
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce yapılmış olan tahsise ve izne ilişkin tüm bilgi ve belgeler kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne aktarılır. 1) Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce yapılmış olan tahsise ve izne ilişkin tüm bilgi ve belgeler kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Su Koordinasyon Kurulu’na aktarılır. 11 ve 13. maddelerdeki anlayışın bir yansıması olarak karar verici organın yapısı/bileşenleri değiştirilmelidir.
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce hangi adla olursa olsun su kaynağına, ilişkin olarak verilmiş olan su kullanım izni ile su tahsisi ve benzerleri, tahsis şartları ve tahsis maksadına dair esaslar dışında kazanılmış hak oluşturmaz. Ancak doğal mineralli sulara ilişkin olarak verilmiş olan arama ve işletme ruhsatları hakkında 3/6/2007 tarihli 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu uygulanmaya devam olunur.
Yürürlük
MADDE 32 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 33 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Sonraki sayfa: Su Hakkı Kampanyası’nın önerdiği “Alternatif Su Kanunu Tasarısı”